wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
การสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ “การคุ้มครองผู้บริโภคตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”

การสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ “การคุ้มครองผู้บริโภคตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 57 ครั้ง  

ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า ผู้บริโภคมีความเสี่ยงสูงในการบริโภคผลิตภัณฑ์ และบริการโดย เฉพาะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ประกอบกับการดำเนินงานทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของภาคราชการยังไม่เต็มที่ กลไกลของรัฐยังไม่สามารถให้การคุ้มครองได้เพียงพอ ภาคการเมืองยัง ไม่ให้ความสำคัญด้านคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร