wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

    | หมวด : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 4877 ครั้ง  

          สช. ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกและกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบ วิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น การสร้างความร่วมมือทำงานนโยบายกับหน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านกลไกที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้ง เป็นต้น เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยอาจพัฒนาสาระสำคัญตามธรรมนูญฯ เช่น การพัฒนากลไกหรือแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ เฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี และการพัฒนาต่อยอดจากมติสมัชชาสุขภาพระดับต่างๆ เป็นต้น โดยจะมีการติดตามประเมินผล และพัฒนากลวิธีทำงานเหล่านี้ให้ก้าวหน้าและเกิดผลดีมากขึ้น รวมถึงการดำเนินการติดตามและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

          สช. ได้สนับสนุนการพัฒนากลไกที่จะทำหน้าที่พัฒนาข้อเสนอและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีการดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้ง และการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในลักษณะการขับเคลื่อนเชิงประเด็น ดังนี้

1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 7 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ คณะกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557-2561) คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

2. สนับสนุนงานพัฒนาข้อเสนอและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในประเด็นต่างๆ โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้แร่ใยหิน การจัดการปัญหาสารเคมีทางการการเกษตรที่กระทบต่อสุขภาพ

Last modified onSaturday, 25 April 2015 14:57