wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
สมัชชาสุขภาพกับกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม:บทเรียนจากนโยบายสาธารณะด้านยา มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินและนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

สมัชชาสุขภาพกับกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม:บทเรียนจากนโยบายสาธารณะด้านยา มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินและนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 263 ครั้ง  

ในแวดวงสุขภาพและการสาธารณสุข แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมก่อกำเนิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1978 พร้อมๆ กับนโยบายสาธารณสุขมูลฐานขององค์การอนามัยโลก โดยที่มาของนโยบายสาธารณสุขมูลฐานนั้นเกิด จากการผลักดันของกลุ่มประเทศสังคมนิยม (ได้แก่ จีน คิวบา และรัสเซีย) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ พัฒนาสุขภาพให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในหมู่มวลชนที่กว้างขวาง เป็นการพัฒนาสุขภาพโดยเน้นความเป็น ธรรมและทั่วถึง ไม่ใช่สุขภาพที่เป็นไปเพื่อคนเพียงบางส่วน (Health for all, not for some) นโยบายดังกล่าว นอกจากจะให้น้ำหนักกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการพึ่งตนเองแล้ว ยังให้ความสำคัญกับ “การมี ส่วนร่วม” ผ่านรูปแบบการจัดตั้งองค์กรชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยถือเป็นเสาหลักที่ สำคัญประการหนึ่งของการสาธารณสุขมูลฐาน