wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
โครงการสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

โครงการสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 205 ครั้ง  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการสังเคราะห์สาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ(ประเด็น 9) และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ(ประเด็น 10) เพื่อนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะทิศทางที่ควรจะเป็นในการกำหนดยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของประเทศในด้านการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ