wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ภาพอนาคตระบบสุขภาพ

ภาพอนาคตระบบสุขภาพ

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 257 ครั้ง  

วัตถุประสงค์ในการจัดทำภาพอนาคตครั้งนี้ เพื่อกำหนดภาพอนาคต (Scenario) ของระบบสุขภาพในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า และเพื่อศึกษาแนวโน้มสถานการณ์ที่สำคัญของระบบ สุขภาพและบทบาทของภาคีในระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องในอนาคต เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ/วิชาชีพ