wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
รายงาน “การทบทวนสถานการณ์ระบบการสร้าง พัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุข ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวโน้มในอนาคต ”

รายงาน “การทบทวนสถานการณ์ระบบการสร้าง พัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุข ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวโน้มในอนาคต ”

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 101 ครั้ง  

สถานการณ์ของระบบการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา การผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ (Pre-service training) สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ในภาพรวมทุกวิชาชีพหลักมีการเพิ่มกำลังการผลิต โดย ภาครัฐเป็นกำลังผลิตหลัก แต่ภาคเอกชนก็มีบทบาทมากขึ้น โดยมีสถานศึกษาภาคเอกชนที่เริ่มผลิต บุคลากรสุขภาพเพิ่มขึ้น จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและจำนวนที่จบการศึกษาจากทั่วประเทศในแต่ละปี