wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ตัวชี้วัดสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพชุมชน ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒

ตัวชี้วัดสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพชุมชน ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 672 ครั้ง  

ตัวชี้วัดสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพชุมชน ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ Featured

กระบวนการในการจัดทำตัวชี้วัดสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพชุมชน ตำบลชะแล้ ใช้กรอบแนวคิดของ ๑๐ หมวดของธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้เป็น ตัวตั้ง แล้วให้ชุมชนคิดว่าจะกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จได้อย่างไรบ้างตามบริบทของ ชุมชนเอง และใครควรรับผิดชอบส่วนไหน โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม รู้สึกเป็น เจ้าของธรรมนูญสุขภาพตำบล และร่วมรับผิดชอบในการประเมินผล โดยใช้เวทีใน การแลกเปลี่ยนเพื่อระดมความคิดกันถึง ๕ ครั้งจนกว่าจะสำเร็จขั้นต่อไป