wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลเกาะไร่ พ.ศ. ๒๕๕๗

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลเกาะไร่ พ.ศ. ๒๕๕๗

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 400 ครั้ง  

ตาม มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกาหนดหลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นฐานสาคัญ เพื่อให้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สะท้อนเจตนารมณ์และเป็นพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนาไปใช้เป็นฐานอ้างอิง ในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่ ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลเกาะไร่ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่าย แกนนาชุมชน แกนนาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง