wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญ

ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญ

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 444 ครั้ง  

“สภากลางจังหวัดอำนาจเจริญ” หมายความว่า กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาของจังหวัดที่มี องค์ประกอบจากภาคี ๔ ฝ่าย คือ (๑) ภาคประชาชน (๒) ภาคธุรกิจเอกชน (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ (๔) ภาคราชการ “ประชาธิปไตย” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล