wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาตาขวัญ ฉบับที่ 1

ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาตาขวัญ ฉบับที่ 1

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1435 ครั้ง  

จังหวัด:
ระยอง
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาตาขวัญ ฉบับที่ 1
รายชื่อแกนตำบล:
นายรัชธภัทร แววรับ
ที่อยู่:
59 ม.1 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ:
081-7820168
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
18 มี.ค. 58
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกาข้อตกลงร่วมชุมชนเป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1.ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวทานเองในครัวเรือน โดยไม่ใช้สารเคมีและสอดคล้องกับปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีครัวเรือนต้นแบบไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน 2.จัดระเบียบตลาดสดน่าซื้อ สะอาด และ ปลอยภัย อภินันธนาการโดยจัดฝึกอบรม
ปัจจัยความสำเร็จ:
ประชาชน ผู้นำชุมชน เห็นความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ประชาชน ผู้นำชุมชน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ทำแบบงาน/โครงการเพื่อยืมเครื่องทำโครงการเดิมอย่างต่อเนื่องและขยายผลต่อไปธรรมนูญพื้นที่และชาติเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
Last modified onWednesday, 29 April 2015 08:15