wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.เทพารักษ์

ธรรมนูญ ต.เทพารักษ์

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1136 ครั้ง  

จังหวัด:
สมุทรปราการ
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.เทพารักษ์
รายชื่อแกนตำบล:
นางสาวน้ำผึ้ง ด้วงทอง
ที่อยู่:
999/1 อาคาร สอ.เทพารักษ์ หมู่ 1 ซอย 3 ตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรติดต่อ:
02-385-4141,085-191-4236
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
20 ก.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน /กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
สมุทรปราการ รับนโยบายสร้างการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการ+อนุกรรการประกอบด้าน 13 หมวด 41 ข้อ บทเฉพาะกาล มีศูนย์ตั้งธรรมนูญสุขภาพ ที่ อบต.เทพารักษ์ประกาศใช้ 20 ก.ค. 57 โดยมี อบต.เทพารักษ์สนับสนุนงบประมาณทำแผนงาน ธรรมนูญสุขภาพ โดยการประชาสัมพันธ์ จัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ และมีการจัดการสุขภาพในชุมชน มีอสม.เข้าร่วมและมีการสร้างผู้นำในระดับพื้นที่ ให้มีส่วนร่วม ความภูมิใจ หมวดปรัชญาและแนวคิดหลักให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยตนเองและคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
หมวดที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ ข้อ 10 ประชาชน ต.เทพารักษ์ได้รับการคัดกรองสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีสมุดกิจกรรม ข้อ 11 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้บริโภคอาหารหลากหลาย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานผักอย่างน้อย ครึ่งกิโลกรัม มีการออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ให้เหมาะสมกับเพศและวัย พร้อมมีอารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ข้อ 12 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ข้อ 13 เด็กและเยาวชนได้รับการอบรม อสม.น้อย ปีละ 2 ครั้ง
ปัจจัยความสำเร็จ:
1. มีภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วม 2. มีการติดตามผล การดำเนินงานหลังประกาศใช้ 3. การมองเห็นผลประโยชน์ร่วมชัดเจน (สุขภาพ) 4. การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
1. บริบทของชุมชนเป็นชุมชนเมือง มีประชากรมาก มีหน้าที่เป็นชุมชนดั้งเดิมและที่ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด 2. มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเวลา ในการทำงาน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ วัยทำงาน มีผลต่อการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
มีการขยายผลลงสู่ทุกตำบล เพื่อเป็นการขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน ถอดบทเรียนธรรมนูญสุขภาพ เผยแพร่สื่อสาร ขยายผลสู่สาธารณะ สร้างต้นแบบระดับอำเภอและจังหวัด
Last modified onWednesday, 29 April 2015 08:23