wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ซึ้ง

ธรรมนูญสุขภาพ ต.ซึ้ง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 895 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ซึ้ง
รายชื่อแกนตำบล:
นางเบญมาสส เกยี
ที่อยู่:
22/11 หมู่ 2 ตำบลซึ่ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรติดต่อ:
081-523-0102
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ใช้สภาเป็นตัวเคลื่อน สภาองค์กรชุมชนตำบลซึ้งร่วมกับเทศบาลตำบลซึ้งช่วยกัน สปสช. ช่วยในด้านงบประมาณบางส่วน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
สุขภาพ หมายถึง ภาวะของประชาชนชาวตำบลขลุงที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ อาหารปลอดภั ย หมายถึง อาหารสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน ได้รับการตรวจสอบตามมาตรา 14 สาธารณสุข สารปนเปื้อน หมายถึง สารเคมี 6 ชนิด ที่ผสมอยู่ในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอมาลีน สารฆ่าแมลง และสารเร่งเนื้อแดง การปนเปื้อนคลอลิฟอรัมแบคทีเรีย จิตวิญญาณ หมายถึง ความเชื่อทัศนคติที่นำไปสู่ความสงบสุข สูตรโภชนาการ 661 หมายถึง น้ำตาล 6 ช้อนชา น้ำมันพืช 6 ช้อนชา และเหลือ 1 ช้อนชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ที่สืบต่อกันมาจากชุมชน
ปัจจัยความสำเร็จ:
การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การให้ความร่วมมือไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิต
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ต้องมีการจัดกิจกรรมย่อย ๆ เป็นประจำ อย่าทำแล้วให้หายไปจนเขาลืมเหมือนไฟไหม้ฟาง
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:09