wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.วังโตนด

ธรรมนูญสุขภาพ ต.วังโตนด

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1066 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.วังโตนด
รายชื่อแกนตำบล:
นางวิไลวรรณ ดาบสมเด็จ
ที่อยู่:
36 หมู่ 8 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุรี 22170
เบอร์โทรติดต่อ:
061-6531522
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
4 เม.ย. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมกับชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน ยกระดับธรรมนูญสุขภาพ สู่การกำหนดเป็นเทศบัญญัติท้องถิ่น ยกระดับธรรมนูญสุขภาพ สู่การกำหนดเป็นกฏหมายชุมชน/ท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว โดยวิธีการ คือ ในขณะนี้กำลังจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะตนเอง ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โดยใช้หลักการแพทย์แผนไทย ประกอบกับแผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย และได้จัดตั้งชมรมคน 3 วัย โดยการของบประมาณจาก อบต. เข้าสนับสนุนในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์เป้าหมาย คือ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงและรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัวทีกินได้ทุกอย่าง ตามรั้วบ้าน เข้าขอบเขตพออยู่พอกิน สอดคล้องกับผลักดัน รพ.สต. ด้านสุขภาพ ด้านแพทย์แผนไทย เป็นแพทย์แผนไทย เป็นแพทย์ทางเลือก สภาองค์กรชุมชนตำบลวังโตนด เข้าร่วมสนับสนุน อบต. งบประมาณสร้างสุขภาพ
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
สุขภาพทางแพทย์แผนไทยเป็นหลัก การถ่ายทอดจากหมอพื้นบ้าน โดยมีแนวร่วมกับหน่วยงาน อบต. รพ.สต. พัฒนาชุมชน ส่งเสริม
ปัจจัยความสำเร็จ:
สร้างเครือข่ายทำให้สิ่งที่เรายากจะทำ จากตัวเราเริ่มต้นก่อน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การพูดคุยไม่ไปทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านแพทย์แผนไทย เน้นทุกภาคส่วน รวมเป็นตำบลครัวเรือนเข้าด้วยกัน ให้ชุมชนเป็นคนตัดสินใจ
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:15