wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.คลองพลู

ธรรมนูญสุขภาพ ต.คลองพลู

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1011 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.คลองพลู
รายชื่อแกนตำบล:
นางปัฐยาวดี แจงเชื้อ
ที่อยู่:
31/31 หมู่ 1 ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
เบอร์โทรติดต่อ:
081-2953149
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกาข้อตกลงร่วมชุมชนเป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้วอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การขับเคลื่อนธรรมนุญสุขภาพของตำบลคลองพลู เริ่มจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนการพูดคุยในเวทีสภาองค์กรชุมชนตำบล การกำหนดวิสัยทัศน์ของชุมชน แผนยุทธศาสตร์ของชุมชน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ นำมาสู่การสร้างข้อตกลงร่วมของกลุ่มกิจกรรมแบบต่าง ๆ ได้แก่ 1. การสร้างสุขภาพดีส่วนบุคคล มีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน คือ กินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 0.5 กก. / เลือกบริโภค ผัก ผลไม้อินทรีย์ หรือปลอดสาพิษ / บริโภคข้าวกล้องเป็นหลัก 2. ส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของชุมชน คือ กลุ่มเลี้ยงไขไก่อารมณ์ดี มีการสำรวจข้อตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติ แนวทางการผลิตไข่ไก่ ที่มีคุณภาพต่อสุขภาพ / กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ มีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตของกลุ่ม
ปัจจัยความสำเร็จ:
ถ้าเข้าใจเป้าหมาย กระบวนการขับเคลื่อนที่ถูกต้องแล้ว การขับเคลื่อนทำไม่ยาก ถ้าขาดความรู้ ความเข้าใจ จะหาขุดเริ่มต้นไม่พบ ทำไปก็ไม่ถูกต้องเป็นจริงนำไปใช้ไม่ได้
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการสร้างธรรมนูญสุขภาพของชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
คัดเลือกชุมชนต้นแบบที่มีการดำเนินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ดำเนินการได้จริง มีการนำธรรมนูญสุขภาพมาปฏิบัติจริงประเมินผลได้ เพื่อเป็นต้นแบบเรียนรู้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:16