wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร

ธรรมนูญ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 501 ครั้ง  

จังหวัด:
สระแก้ว
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร
รายชื่อแกนตำบล:
น.ส.พัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ์
ที่อยู่:
เลขที่ 16ที่ทำการ อบต.ท่าเกวียน หมู่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรติดต่อ:
081-7625462 , 037-544-057
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
29 ธ.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน ยกระดับธรรมนูญสุขภาพฯ สู่การกำหนดเป็น กฎหมายชุมชน/ท้องถิ่น
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
ด้านคุณภาพ โดยมีการเชื่อมโยงองค์รวมอย่างสมดุล คนดี สุขภาพดี รายได้ดี….. ชุมชนมีอาหารที่สะอาด ภายใต้วิถีพอเพียง มีการออกกำลังกายในทุกหมู่บ้าน มีการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ มีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน มมีหมอพื้นบ้าน
ปัจจัยความสำเร็จ:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ในแต่ละหมวดให้ประสบความสำเร็จ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแนวความคิด ทัศนคติของประชาชนในหมวดต่างๆ ของธรรมนูญสุขภาพในตำบล ที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุผล
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:33