wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ

ธรรมนูญ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1143 ครั้ง  

จังหวัด:
สระแก้ว
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ
รายชื่อแกนตำบล:
นายนิชล เสี้ยวเส็ง
ที่อยู่:
เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เบอร์โทรติดต่อ:
081-065-9413
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
ปี 2557
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน ยกระดับธรรมนูญสุขภาพฯ สู่การกำหนดเป็น กฎหมายชุมชน/ท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว มีการขับเคลื่อนแล้ว โดยวิธีการ คือ 1. ยึดสภาพพื้นที่เป็นตัวตั้ง 2. รวมพลังเครือข่ายภาคี 3. สร้างการมีส่วนร่วม จากประชาชน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1. การจัดบริการสาธารณสุขและระบบสวัสดิการ 2. การควบคุมป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 3. วิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง+ตำบลกับพริก 4 ดี วิถีพอเพียง คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี
ปัจจัยความสำเร็จ:
1. การเงินและการระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของคนตำบลทัพพริก 2. การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
1. เปลี่ยนทีมผู้บริหาร ทีมบริหาร ไม่ต่อเนื่อง 2. ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ผู้ปฏิบัติควรมีพื้นฐานของงานพัฒนา คน
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:41