wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.บางสวน อ.บางคล้า

ธรรมนูญ ต.บางสวน อ.บางคล้า

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 761 ครั้ง  

จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.บางสวน อ.บางคล้า
รายชื่อแกนตำบล:
นางศิรฎา ชะระภิญโญ
ที่อยู่:
33/3 รพ.สต.บางสวน ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เบอร์โทรติดต่อ:
08-6826-6343
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
19 พ.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกาข้อตกลงร่วมชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อประชาชนได้รู้ หลักการของการเป็นเจ้าของธรรมนูญสุขภาพ
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
  1. เริ่มจากสิ่งแวดลล้อม ขยะมูลฝอย การแยกขยะให้ถูกต้อง และป้องกันการเกิดโรค
  2. บำบัดน้ำเสีย แม่น้ำ คูคลอง
ปัจจัยความสำเร็จ:
  1. การดูแลสุขภาพของประชาชน การคัดกรองป้องกัน ผู้อยู่ในวัยเสี่ยงสุขภาพดี จิตใจเบิกบานแจ่มใส และอาหารปลอดภัย
  2. ผู้สูงอายุปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง ไร้ โรคา
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน ขาดจิตสำนึกจิตอาสาที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
การประกาศข้อบังคับใช้ที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 08:57