wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

ธรรมนูญ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1044 ครั้ง  

จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม
รายชื่อแกนตำบล:
นายจร เนาวโอภาส
ที่อยู่:
อบต.หนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรติดต่อ:
092-667-8186
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
5 ธ.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน ยกระดับธรรมนูญสุขภาพฯ สู่การกำหนดเป็น กฎหมายชุมชน/ท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:

ประกาศใช้แล้ว มีการขับเคลื่อนแล้ว โดยวิธีการ คือ

 1. มีการออกเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและความต้องการพร้อมทั้งเชิญชวนให้ปฏิบัติตามธรรมนูญตำบล ทุกหมู่บ้าน
 2. ในหมู่บ้านมีการทำมติรวมย่อย ตามธรรมนูญตำบลประกาศ โดยเน้นเฉพาะบางเรื่อง
 3. สร้างความตระหนักให้มีความรับผิดชอบต่อปัญหา เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือ หาข้อสรุปยุติได้ด้วยชุมชนเอง
 4. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลหนองแหน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
 1. การคัดแยกขยะในครัวเรือน โดย มีการส่งเสริมภาชนะให้คัดแยกเกิดธนาคารขยะของ รร.วัดหนองแหน
 2. การวางท่อระบายน้ำและถมที่ดิน โดยมีการทำประชามติระดับหมู่บ้านเพิ่มเติม เน้นย้ำตามธรรมนูญสุขภาพตำบล วางท่อให้ได้ขนาด
 3. ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยมีการขจัดพื้นที่ทิ้งให้สะอาดและทำการปักป้ายห้ามทิ้ง พร้อมทั้งมีการรณรงค์ ไม่ทิ้ง
 4. การอนุรักษ์ป่าชุมชนไผ่ฝาก โดยมีคณะกรรมการดูแลแต่ละฝ่ายมีการทำบุญบวชป่า กำหนดระยะเวลาเปิดและปิดป่า สร้างกฏระเบียบ ในการใช้ป่าชุมชนร่วมกัน รณรงค์การดูแลรักษาป่า ส่งเสริมอาชีพจากป่าชุมชน
ปัจจัยความสำเร็จ:
 1. ความสามัคคี เอาใจใส่ในกิจกรรมร่วมทำ
 2. ความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นำสู่การผลักดัน ให้เกิดการแก้ไข ร่วมมือกันเกิดการรวมกลุ่ม
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
 1. งบประมาณที่มีการจำกัด ทำให้กิจกรรมงานเกิดขึ้นได้ไม่มากนัก
 2. ฐานะการเงิน อาชีพของชุมชนที่ต้องเป็นอุปสรรค
 3. บุคคลากรนำ ไม่เอื้อต่อชุมชนมากนัก
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
 1. เสริมสร้างให้ชุมชนมีนวตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุกหมู่บ้าน
 2. ให้มีการต่อยอดทุน ในด้านทรัพยากรพื้นที่ เป็นเศรษฐกิจชุมชน
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 08:54