wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม

ธรรมนูญ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1317 ครั้ง  

จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม
รายชื่อแกนตำบล:
นางพนิดา มิ่งสมร
ที่อยู่:
3/1 หมู่ 10 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรติดต่อ:
08-1866-1373,038-529-192
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
14 ก.พ. 55
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว มีการขับเคลื่อนแล้ว โดยวิธีการ คือ การแบ่งข้อธรรมนูญให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อน โดยใช้งบประมาณส่วนใหญ่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองยาว และมีการติดตาม ผลการขับเคลื่อนโดยสำนักธรรมนูญสุขภาพ และถ้าภาคีเครือข่ายมีปัญหาในการขับเคลื่อน สำนักธรรมนูญจะดำเนินการร่วมแก้ไขช่วยเหลือ ร่วมกับภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลและในส่วนที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จ จะสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับตำบลต่อไป
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
ประเด็นการลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้สารชีวภาพ ประเด็นนี้จะมอบหมายให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการ ซึ่งจากการดำเนินการขับเคลื่อนมา 2 ปี ขณะนี้ตำบลมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร และสามารถให้ประชาชนเรียนรู้การใช้สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
ปัจจัยความสำเร็จ:
  1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างครบกระบวนการทุกขั้นตอน
  2. การเข้าใจธรรมนูญสุขภาพของแกนนำและร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในเชิงนโยบาย
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การทำความเข้าใจในเรื่องธรรมนูญสุขภาพของประชาชน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ธรรมนูญสุขภาพควรเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นรูปธรรม และสามารถขับเคลื่อนให้เห็นผลที่ชัดเจนต่อประชาชน โดยธรรมนูญสุขภาพต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 08:59