wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.เกาะไร่ อ.บางโพธิ์

ธรรมนูญ ต.เกาะไร่ อ.บางโพธิ์

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 649 ครั้ง  

จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.เกาะไร่ อ.บางโพธิ์
รายชื่อแกนตำบล:
นางนฤวรรณ โชคเฉลิมวงศ์
ที่อยู่:
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์โทรติดต่อ:
091-079-0491 ,038-595607
อีเมล์:
yai-wanohotmail.co.th
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
9 มิ.ย. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
- กรอบกติกา/ข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน / ข้อตกลงที่ได้จัดทำยังประกาศใช้เฉพาะคณะกรรมการ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับคนประจำ วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น / โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- งบกองทุนสุขภาพตำบลทุกปี / ตรวจมะเร็งปากมดลูก - งบกองทุนสุขภาพตำบลทุกปี / ทีมสุขภาพประจำครอบครัว (มีส่วนร่วม ยอมรับการดูแลจาก อสม.และแกนนำ)
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มช่วยทำงาน กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ มีทีมสุขภาพรับผิดชอบหน้าที่ มีกลุ่ม wecando และให้การดูแลอย่างทั่วถึง โดยใช้ข้อตกลงของครอบครัวที่จะให้อบรมดูแล โดยมีกิจกรรมออกกำลังกาย แบบยึนเยียด ยาวยึด ไม้พรอง และรับประทานข้าวกล้อง โดยมีการรวมกลุ่มกันทำข้าวกล้องยำเพื่อสุขภาพ มีระบบการส่งต่อระบบการแพทย์ประจำครอบครัว และเขียนโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก 0-5 ปี และวัยทำงานตรวจเช็คสิทธิประโยชน์ ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ในคนที่สนใจ วัยรุ่นมีกิจกรรมสัมพันธ์เข้าค่ายภาคฤดูร้อน โดยอิหม่านเป็นผู้ให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัจจัยความสำเร็จ:
ประชาชนพึ่งตนเองได้ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน คั้งแต่ ประชาชน อสม. ผู้นำชุมชน อปท. สสอ/สสจ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ผู้บริหาร ยังไม่เห็นความสำคัญในการใช้ธรรมนูญสุขภาพ ประชาชนขาดความรู้เรื่องธรรมนูญสุขภาพอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ประกาศให้ผู้บริหารและทีมสุขภาพ กระทรวง จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เห็นความสำคัญและเป็นนโยบาย ในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเอง
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 09:02