wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า

ธรรมนูญ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 535 ครั้ง  

จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า
รายชื่อแกนตำบล:
นายฑิติพงษ์  ปานหงษา 
ที่อยู่:
111 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
เบอร์โทรติดต่อ:
08-6341-1226
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
- กรอบกติกา/ข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปัจจัยความสำเร็จ:
  1. ความเข้าใจกัน
  2. ความเห็นอกเห็นใจกัน
  3. การดำเนินการตำบลสุขภาวะ
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 05:22