wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.หัวไทร อ.บางคล้า

ธรรมนูญ ต.หัวไทร อ.บางคล้า

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 589 ครั้ง  

จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.หัวไทร อ.บางคล้า
รายชื่อแกนตำบล:
นายชุติพนธิ์ วิมลเจริญ
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อ.บางคล้า 24110
เบอร์โทรติดต่อ:
089-482-4910 ,038-568-251
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
28 มี.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
- กรอบกติกา/ข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน และมีการขับเคลื่อนแล้วโดยวิธีการ คือ ขับเคลื่อนโดยการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือมาช่วยรับรู้กิจกรรม
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
สวัสดิการชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในวงสารภาคี เพื่อได้รับการดูแลในส่วนต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพการเสริมรายได้ ด้านการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยะมีเงินลงไปช่วยเหลือ
ปัจจัยความสำเร็จ:
ได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในระดับหนึ่ง แต่ต้องเสริมรายได้เพิ่มมากมีเป้าหมายถึงประชาชนได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาให้สำเร็จลุล่วงแด้วยดี ที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ อบต.อปท. รวดเร็วและตรงเวลา
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ประชาชนยังขาดความเข้าใจ และแตกแยกกลุ่ม ขาดการประสานความร่วมมือที่ดี
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
จะต้องมีภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนนำทีมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันทำงานมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดคือ ความสุขของประชาชนที่ได้รับ
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 05:47