wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.อุ่มจาน

ธรรมนูญสุขภาพ ต.อุ่มจาน

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 880 ครั้ง  

จังหวัด:
สกลนคร
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.อุ่มจาน
รายชื่อแกนตำบล:
นายรัฐวุฒิ บุตราช
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
เบอร์โทรติดต่อ:
089-8423969, 042-162455
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
1 ต.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
  • กรอบกติกา/ข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน
  • เป็นกรอบอ้างอิงในการจัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว โดย ประชาสัมพันธ์การใช้ธรรมนูญสุขภาพประชาชนตำบลอุ่มจานจัดการระบบสุขภาพตำบลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นยึดหลักพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการพึ่งตนเอง และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสถานบริการของจริงในตำบลอุ่มจานให้มีมาตรฐานการบริการที่เอื้อต่อสุขภาพ ส่งเสริมเสริมสร้างพฤติกรรมรักษ์สุขภาพค่านิยมการบริโภค ในระดับบุคคลครอบครัว และชุมชนที่เอื้อต่อกี่มีสุขภาพที่ดี
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานและองค์กรทุกภาคส่วนใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลอุ่มจานเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ในตำบลอุ่มจาน ดำเนินการโดยนำเข้าสู่แผนพัฒนาตำบลอุ่มจานแผน 3 ปี
ปัจจัยความสำเร็จ:
ทำให้เกิดขบวนการบางส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีภาคีเครือข่าย ประชาชนให้ความสนใจสร้างจิตสำนึกรวมกัน ในการรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ประชาชนยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาการดูแลครอบครัวการเลี้ยงบุตร เพราะต้องหาเลี้ยงชีพ ต้องอพยพไปทำงานต่างถิ่น
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ต้องสร้างจิตสำนึกร่วมกัน และการสร้างภาคีเครือข่ายทั่วทุกครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศ
Last modified onThursday, 30 April 2015 15:04