wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ปาฝา อ.จังหาร

ธรรมนูญสุขภาพ ต.ปาฝา อ.จังหาร

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 584 ครั้ง  

จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ปาฝา อ.จังหาร
รายชื่อแกนตำบล:
นายคมสัณฑ์ เตียงงา
ที่อยู่:
อบต.ปาฝา หมู่ 5 ต.ปาผา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรติดต่อ:
084-755-6052
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
พ.ศ. 2555
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
โครงการ งานบุญปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาคสมัครใจ วิธีการ คือ ถ้าบ้านใดมีบุญ เช่น งานบวช งานบุญกฐิน หรืองานศพ ถ้าเจ้าภาพใดมีความสนใจจะร่วมโครงการก็สมัครกับผู้นำท้องที่หรือท้องถิ่น เพื่อที่กรรมการจะมีป้ายไปติดที่บ้านงานและทางคณะกรรมการตั้งกรรการการออกตรวจ 3-4 คนว่าให้ผ่านหรือไม่ ถ้างานใดไม่มีการดื่มเลยคณะกรรมาการจะมีทุนและใบประกาศกิติคุณให้
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ก็เพื่อที่จะให้ชาวบ้านงดการดื่มของมีนเมา เป็นการรักษาสุขภาพ และทำให้เกิดความสามัคคี งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มาช่วยงานสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่มีการทะเลาวิวาท ที่สำคัญคือ ประหยัดรายจ่าย และเพื่อเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนต่อไป
ปัจจัยความสำเร็จ:
การได้รับการยอมรับจากสังคม เพราะมีชาวบ้านส่วนมากเริมมองเห็นประโยชน์ของโครงการ ที่ลดการใช้จ่ายได้มากพอสมควร
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
งบประมาณ คือ ทางโครงการยังขาดงบประมาณมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังมีบางกลุ่มยังไม่เห็นความสำคัญ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ทุกภาคส่วน จากท้องที่ ท้องถิ่น จะต้องประสานความร่วมมือจัดหางบประมาณ เพื่อจูงใจให้คนที่เห็นต่างเข้าใจ และพยายามปรับทัศนคติให้เขาได้มีเจตคติที่ดี โดยเน้นถึงผลดีของโครงการให้เข้าใจ โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านผู้นำท้องที่ให้มาก
Last modified onThursday, 30 April 2015 12:15