wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ อ.สูงเม่น

ธรรมนูญ อ.สูงเม่น

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 485 ครั้ง  

จังหวัด:
แพร่
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ อ.สูงเม่น
รายชื่อแกนตำบล:
คุณจิรพนธ์ ขัดชา
ที่อยู่:
84 ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
เบอร์โทรติดต่อ:
084-809-7447
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
5 ธค 52
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว คือ กระจายรูปเสริมรัฐธรรมนูญสุขภาพสู่ท้องถิ่น
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนและท้องถิ่น
ปัจจัยความสำเร็จ:
ผู้นำ+ท้องถิ่นเห็นความสำคัญและนำไปขับเคลื่อน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
บางเรื่องทำได้ง่าย บางเรื่องทำได้ยาก
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ควรมีการพัฒนาหรือ อัพเดทเนื้อหารวมถึงการประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 04:25