wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดสงขลา

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดสงขลา

    | หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 7021 ครั้ง  

ลำดับที่พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพฯรายชื่อแกนตำบลเบอร์โทรติดต่อ
1 ธรรมนูญ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร คุณเมธา บุญยประวิตร 082-4127805
2 ธรรมนูญกองทุน ต.พิจิตร อ.นาหม่อม คุณอนันต์  แก้วชนะ 086-2862121
3 ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี อ.รัตภูมิ คุณอภินันท์  ชนะคช 096-259-1719
089-866-1915
4 ธรรมนูญสุขภาวะหมู่บ้าน บ้านแม่ทอมตก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ คุณเจตน์ธนัส  กุลนิล 081-7382563
5 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ นายสินธพ อินทรัตน์  074-375382
6 ธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้านสามคลอง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่    
7 ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน    
8 ธรรมนูญ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ คุณศักดิ์ชัย    พูนผล
086-2862121
081-5994805
9 ธรรมนูญกองทุนกลางตำบลพิจิตร นายนฤชา  ชนะถาวร 074-593712
Last modified onSaturday, 09 May 2015 03:54