wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 346 ครั้ง  

ข้อ ๓ ในธรรมนูญนี้ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน” หมายความว่าข้อตกลงร่วมกัน ของคนตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อนำไปสู่สุขภาพดีชุมชนได้ตระหนัก ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิด การพัฒนาทางด้านสุขภาพที่ยั่งยืนที่จะนำไปสู่เป้าหมายคือประชาชน มีสุขภาวะที่ดี “อยู่เย็นเป็นสุข” หมายความว่า การที่ประชาชนตำบลเชียงเคี่ยน มีสุขภาพดีแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และ ปัญญา อาศัยอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดก่อให้เกิดความสุขภายใน และภายนอกร่างกาย