wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลหนองยาว พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลหนองยาว พ.ศ. ๒๕๕๔

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 373 ครั้ง  

เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อ สะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนด ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ การจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพของ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ “คณะกรรมการจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว” ได้เสนอหลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคี เครือข่าย แกนนำชุมชน แกนนำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลวิชาการ และการจัดการ ความรู้ เป็นฐานสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว