wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ของชุมชน หลวงพ่อเพชร ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ของชุมชน หลวงพ่อเพชร ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 1650 ครั้ง  

การศึกษา ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบกรณีศึกษา(Case Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบัติ และ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบัติของชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ กับ ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ 2 กลุ่ม