wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
หนังสือชุด ก่อ – ร่าง – สร้าง – เคลื่อน บทเรียนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553

หนังสือชุด ก่อ – ร่าง – สร้าง – เคลื่อน บทเรียนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 1839 ครั้ง  

หนังสือชุด “ก่อ ร่าง สร้าง เคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพ 6 พื้นที่” นี้ เป็นการ รวบรวมเรื่องราวของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จำนวน 6 พื้นที่ พิมพ์แยกกันเป็น 6 เล่ม ประกอบด้วย 1) ธรรมนูญตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2) ธรรมนูญสุขภาพตำบล แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 3) ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 4) ธรรมนูญสุขภาพตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 5) ธรรมนูญสุขภาพอำเภอ สูงเม่น จ.แพร่ และ 6) ธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยหนังสือชุดนี้ พยายามถ่ายทอดแนวคิด ที่มาของแรงบันดาลใจในการจัดทำ และต้องการสะท้อนให้ เห็นกระบวนการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของแต่ละพื้นที่ ที่มีลีลาและ รูปแบบเป็นของตัวเอง การเรียนรู้จากเรื่องราวของ 6 พื้นที่นี้ จึงมีความน่าสนใจด้วย เอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกัน