wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
องค์ความรู้/ถอดบทเรียน

องค์ความรู้/ถอดบทเรียน

    | หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 6061 ครั้ง  

          สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุนให้มีการจัดทำชุดความรู้ ถอดบทเรียนประสบการณ์การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่ที่มีการทำงานดีๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่หรือเครือข่ายที่สนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้จริง โดยมีชุดบทเรียน ประกอบด้วย

• ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
• ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
• ธรรมนูญสุขภาพตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
• ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะของประชาชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
• ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
• ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

• การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ของชุมชน หลวงพ่อเพชร ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
• การนำธรรมนูญสุขภาพอำเภอไปปฏิบัติของชุมชนในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
• กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่
• การประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

Last modified onMonday, 27 April 2015 09:02