wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
เอกสารวิชาการ-งานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ::

เอกสารวิชาการ-งานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ::

วันที่ หัวข้อ หมวด
ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ รายงานการประชุม
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เอกสารวิชาการ-งานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพกับกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม:บทเรียนจากนโยบายสาธารณะด้านยา มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินและนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เอกสารวิชาการ-งานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ