wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ::

เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ::

วันที่ หัวข้อ หมวด
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
รายงานการทบทวนสถานการณ์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
รายงาน “การทบทวนสถานการณ์ระบบการสร้าง พัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุขตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวโน้มในอนาคต” เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทบทวนสถานการณ์การสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาทบทวนสถานการณ์ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
รายงานผลการวิจัยโครงการทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่
การนำธรรมนูญสุขภาพอำเภอไปปฏิบัติของชุมชนในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่