wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่

กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 1410 ครั้ง  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาบริบทตำบลเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ (2) ศึกษากระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ ตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา และ (3) ศึกษาผลจากการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลดังกล่าว ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้นำเอาแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเป็นแนวทางการดำเนินงาน