wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
การนำธรรมนูญสุขภาพอำเภอไปปฏิบัติของชุมชนในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

การนำธรรมนูญสุขภาพอำเภอไปปฏิบัติของชุมชนในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 1251 ครั้ง  

อำเภอสูงเม่นได้มีการนำแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพในมุมมองใหม่มาใช้ โดยนำแนวทางการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ด้วยการทำ “สมัชชาสุขภาพ” ก่อให้เกิด “ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น” ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่กำหนดขึ้นโดยประชาชนในเขตอำเภอสูงเม่น และถือเป็นธรรมนูญสุขภาพระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศไทย มีทั้งหมด 11 หมวด 39 ข้อ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทให้แก่หน่วยงานต่างๆและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินภารกิจด้านสุขภาพของชาวอำเภอ สูงเม่นอันจะนำไปสู่เป้าหมาย “อำเภอแห่งสุขภาวะ”