wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
รายงานการทบทวนสถานการณ์ระบบป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552

รายงานการทบทวนสถานการณ์ระบบป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 171 ครั้ง  

การทบทวนธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพจำเป็นตอ้ งทราบสถานการณ์ของระบบสุขภาพและผลลัพธ์ สุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งสถานการณ์ในอดีต ปัจจุบันและแนวโนม้ ภาพอนาคตเพื่อให้เข้าใจถึง เหตุการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที ที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีผล เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของประชาชนไทย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ของโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพทั้งด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความสูญเสีย ในแง่ของภาระโรคและการเจ็บป่วย