wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
รายงานการทบทวนสถานการณ์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552

รายงานการทบทวนสถานการณ์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 139 ครั้ง  

สาระสำคัญของธรรมนูญสุขภาพ หมวดการเงินการคลังด้านสุขภาพนั้นมุ่งสร้างความเป็นธรรมใน การได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณสุขที่รัฐสนับสนุน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญไว้ในธรรมนูญ รวมทั้งแนวคิดของมาตรการที่สำคัญทางการเงินการคลังด้านสุขภาพที่จะผลักดันให้เกิดการดำเนินการตาม นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม วิธีการเขียนเป็นไปในลักษณะกำหนดหลักการ เป้าหมายและ มาตรการที่เป็นแนวทางการนำไปใช้ แต่ไม่มีลักษณะการเขียนเชิงผูกมัด หรือกำหนดวิธีการดำเนินงาน