wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ

    | หมวด : เอกสารวิชาการ-งานวิจัยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 72 ครั้ง  

วิวัฒนาการการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศบราซิล และอังกฤษ เริ่มมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกคร้งที่ ๒ โดยมีแนวคิดการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับคนทำงานก่อน ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นการให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีฐานคิดในเรื่อง "สุขภาพเป็นสิทธิ" ในขณะที่ประเทศสหรัฐยังโต้เถียงในแนวคิดนีอยู่