wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
คู่มือ การนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือ การนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 760 ครั้ง  

การนำคู่มือไปใช้ประโยชน์ ๑. คู่มือเล่มนี้เป็นเอกสารที่สรุปจากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ๑.๑ เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนดำเนินงานด้านสุขภาพร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ และชุมชน เป็นต้น ๑.๒ แสดงมาตรการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ สามารถนำไปพัฒนาเป็นแผนงานหรือโครงการ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ ๑.๓ เป็นกรอบและแนวทาง ในการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล เป็นต้น