wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
คู่มือการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน

คู่มือการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 777 ครั้ง  

การนำคู่มือไปใช้ประโยชน์ ๑. คู่มือเล่มนี้เป็นเอกสารที่สรุปจากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ๑.๑ เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนดำเนินงานด้านสุขภาพร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ อบต. เทศบาลตำบลและหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ๑.๒ แสดงมาตรการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ สามารถนไปพัฒนาเป็นแผนงานหรือโครงการ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ ๑.๓ เป็นกรอบและแนวทาง ในการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล เป็นต้น