wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
หนังสือสังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ

หนังสือสังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 1198 ครั้ง  

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนให้นักวิจัยจากสหสาขาวิชารวม ๘ คณะ ดำเนินการศึกษาเพื่อทบทวน ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์จากการดำเนินงานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาหลังเกิดธรรมนูญสุขภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์ตามรายหมวดในธรรมนูญสุขภาพ ได้แก่ หมวดการสร้างเสริมสุขภาพ หมวดการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ หมวดการบริการสาธารณสุขและควบคุมคุณภาพ หมวดการส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หมวดการคุ้มครองผู้บริโภค หมวดการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ หมวดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ หมวดการสร้างและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และหมวดการเงินการคลังด้านสุขภาพ (หมวด ๔ ถึงหมวด ๑๒) รวมถึงโอกาสและภัยคุกคามของแต่ละหมวด ซึ่งได้นำผลการศึกษามาจัดทำเป็นข้อมูลสรุปภาพรวมไว้ใน "หนังสือสังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ" สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น