wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
เอกสารแนะนำกระบวนการลูกขุนพลเมือง

เอกสารแนะนำกระบวนการลูกขุนพลเมือง

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 250 ครั้ง  

ที่ผ่านมาพบว่าการเมืองแบบตัวแทนและกระบวนการเชิงนโยบายที่เป็นทางการมีข้อจากัด จึงเกิด ‘ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง’ หรือ ‘ประชาธิปไตยแบบถกแถลง’ หรือ ‘Deliberative democracy’ ขึ้น ซึ่งจะเป็นการเน้นที่ ‘Talk centric’ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น แทนที่จะเป็นแค่ Vote centric หรือ Expert centric ในรูปแบบเดิมๆ ที่การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนยังมีข้อจากัด