wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
รู้จักเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

รู้จักเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 1926 ครั้ง  

รู้จักเขตสุขภาพเพื่อประชาชน Featured

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กลไกใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานเชื่อมร้อยองค์กต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ซึ่งจะเป็นกลไกบูรณาการแนวราบ สำหรับการดำเนินงานด้านสุขภาพทุกมิติ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เป็นเครื่องมือการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างสร้างสรรค์