wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
เส้นทางสุขภาพดี วิถีไท

เส้นทางสุขภาพดี วิถีไท

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 829 ครั้ง  

หนังสือ "เส้นทางสุขภาพดี วิถีไท" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเรื่องรวม สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ จากจุดเริ่มต้นจนกระทั้งได้บรรจุเป็นหมวดหนึ่งในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒