wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ “ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพคนพิการ”

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ “ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพคนพิการ”

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 1587 ครั้ง  

คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุก 2 เดือน โดยมีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นที่มีผู้เสนอและมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน จัดเวที รับฟังความคิดเห็นรวมถึงยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานดังนี้