wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
รูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

รูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 2044 ครั้ง  

หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้อนุมัติการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ก็ได้เริ่มดำเนินการทันที โดยคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง มีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน