wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองหิน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕

ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองหิน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 5335 ครั้ง  

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองหินฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕” ขึ้น ด้วยปรัชญาและแนวคิดสุขภาวะที่ว่า” ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนรักสามัคคี อยู่ดีตามวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สร้างสาธารณสุขมูลฐาน สร้างงานพัฒนาคน สืบค้นภูมิปัญญา การศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม”