wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลท่าข้ามฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557

ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลท่าข้ามฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 1335 ครั้ง  

เพื่อให้เป็นไปตามความใน มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลท่าข้าม ได้เสนอ หลักการมีส่วนร่วมระหว่าง คณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลท่าข้ามและภาคีเครือข่าย แกนนาชุมชน แกนนาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ในการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการ ความรู้เป็นฐานสาคัญ เพื่อให้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้สะท้อนเจตนารมณ์และเป็นพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนาไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง ในการกาหนดทิศทางและเปูาหมายของระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ การจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ