wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลเสม็ดใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลเสม็ดใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 1172 ครั้ง  

เพื่อปฏิบัติตาม ความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลเสม็ดใต้ ได้เสนอ หลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการ ความรู้เป็นฐานสาคัญ เพื่อให้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สะท้อนเจตนารมณ์และเป็นพันธะ ร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนาไปใช้เป็น กรอบและแนวทาง ในการกาหนดทิศทางและเปูาหมายของ ระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดทาธรรมนูญ สุขภาพตาบลเสม็ดใต้และภาคีเครือข่าย แกนนาชุมชน แกนนาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง