wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพตาบลคลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๗

ธรรมนูญสุขภาพตาบลคลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๗

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 403 ครั้ง  

เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕7 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกาหนดทิศทางและเปูาหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ การจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ “คณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลคลองตะเกรา” ได้เสนอหลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย แกนนาชุมชน แกนนาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลวิชาการ และการจัดการ ความรู้เป็นฐานสาคัญ ซึ่งคณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลคลองตะเกรา